AIS อุ่นใจจากไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

AIS อุ่นใจจากไวรัสโคโรน่า (Covid-19)
AIS อุ่นใจจากไวรัสโคโรน่า (Covid-19)


เงื่อนไขการสมัคร

 • สมัครกด *777*930*387031# โทรออก
 • เล่นเน็ตเหมา เหมา 29บ. (ราคาไม่รวมVAT)
 • เน็ตเต็มสปีด 1GB 24ชม.
 • ฟรี! ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา จากทิพยประกันภัย คุ้มครอง 30วัน เริ่ม 0.01น.ถัดจากวันสมัคร

เงื่อนไขแพ็กเกจ

 1. สิทธิ์การใช้งานแพ็กเกจเสริม สามารถใช้งานได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
 2. อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3. แพ็กเกจเน็ตเต็มสปีด หลังจากใช้งานครบตามปริมาณที่กำหนด ค่าบริการอินเทอร์เน็ตส่วนเกินคิดตามแพ็กเกจหลัก
 4. สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศ และการใช้งานปกติเท่านั้น
 5. เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เช่น จำกัดหรือลดความเร็วในกรณีที่พบว่ามีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง การใช้งาน BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hostpot การดาวน์โหลด และอัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรือมีการใช้ซึ่งส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือกระทบต่อเครือข่ายการให้บริการโดยรวมของบริษัท

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ความคุ้มครอง

 1. สิทธิ์ฟรีประกันภัยนี้สำหรับลูกค้าเอไอเอสที่จดทะเบียนหรือแสดงตนเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในนามบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีถึง 99 ปีเท่านั้น และต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่พิการ ไม่เป็นโรคเรื้อรัง และผ่านการพิจารณารับประกันภัย
 2. สิทธิ์ฟรีประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
 3. สมัครแพ็กเกจ เหมา เหมา อินเทอร์เน็ต ราคา 29 บาท ในระหว่างวันที่ 9 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
 4. ได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ระยะเวลา 30 วัน โดยความคุ้มครองจะเริ่มต้นในวันถัดไปจากวันที่ลูกค้าสมัครแพ็จเกจ เวลา 00.01 น.
 5. ผู้รับสิทธิ์ตามกรมธรรม์ประกันภัยต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้มีชื่อลงทะเบียนแสดงตนใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เท่านั้น
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบความคุ้มครองให้กับลูกค้าเอไอเอส 1 ท่าน ต่อ 1 กรมธรรม์ ต่อ 1 เลขหมายเท่านั้น โดยจะได้รับสิทธิความคุ้มครองอย่างต่อเนื่องเมื่อซื้อแพ็กเกจเหมาเหมาเพิ่มเติมสำหรับเลขหมายนั้น สูงสุดไม่เกิน 90 วัน และจำกัดจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท และ/หรือค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท รวมทุกช่องทางที่รับประกันโดยบริษัทฯ
 7. ลูกค้าเอไอเอสที่เป็นชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายจะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองนี้ด้วย
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้ความคุ้มครองตามกรมธรรมประกันภัยนี้สำหรับลูกค้าเอไอเอสเท่านั้น และในกรณีลูกค้าปิดเบอร์หรือย้ายค่ายไปยังผู้ให้บริการรายอื่น ความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงทันที โดยบริษัทฯ ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. การกด USSD สมัครแพ็กเกจนี้ถือเป็นการยินยอมให้บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายเอไอเอส) และบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อพิจารณารับประกันภัยและการจ่ายผลประโยชน์ทดแทน
 10. เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เงื่อนไขกรมธรรม์เป็นไปตามที่บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กำหนด โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียด เงื่อนไข และข้อยกเว้นการประกันภัยโดยละเอียดแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น